Presentations

2019

  • Tuominen, H., Mononen, R., Korhonen, J., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2019). Matematiikan taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla. Paper presented at the FERA Conference on Education, 21–22 November, Joensuu, Finland.

Abstrakti: Luottamus omiin kykyihin ja korkea kiinnostus linkittyvät usein myös hyviin suorituksiin, mutta pienten lasten minäpystyvyyden, kiinnostuksen ja osaamisen välisistä yhteyksistä tiedämme varsin vähän. Lisäksi nämä yhteydet eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla oppilailla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, voidaanko ensimmäisellä luokalla tunnistaa ryhmiä, joiden profiilit matematiikan taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia. Tutkimus on osa iSeeNumbers-hanketta, jossa selvitetään norjalaisten lasten matematiikan taitojen kehitystä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Tämän tutkimuksen osallistujat olivat ensiluokkalaisia (N = 265; ikä ka = 6v 9kk; tyttöjä 45%), joiden matematiikan taidoista arvioitiin lukumääräisyyden tajua (1- ja 2-numeroisten lukujen vertailu) sekä laskemisen taitoja (lukujonotaidot, yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuus, sanalliset tehtävät). Motivaation osalta oppilaat arvioivat kiinnostustaan ja minäpystyvyyttään matematiikassa. Oppilaat voitiin luokitella TwoStep-ryhmittelyanalyysin avulla viiteen ryhmään matematiikan taitojen ja motivaation perusteella. Suurin ryhmä (33%) koostui oppilaista, joilla oli sekä suhteellisen hyvät taidot että myönteinen motivaatio, kun taas toiseksi suurimman ryhmän (25%) oppilailla oli keskimääräistä heikommat taidot ja kielteisempi motivaatio. Lisäksi tunnistettiin ryhmä (17%), jolla oli suhteellisen heikot taidot, mutta siitä huolimatta korkea kiinnostus ja minäpystyvyys, sekä ryhmä (16%), jolla oli päinvastoin hyvät taidot, mutta selkeästi muita matalampi kiinnostus. Pienintä ryhmää (9%) luonnehtivat muita huomattavasti paremmat taidot ja melko myönteinen motivaatio. Pojat olivat yliedustettuina tässä pienimmässä ryhmässä, kun taas oppilaat, joiden äidinkieli ei ole norja, olivat yliedustettuina ryhmässä, jolla oli heikoista taidoista huolimatta myönteinen motivaatio. Oppilaat olivat yleisesti ottaen hyvin motivoituneita matematiikan oppimisesta koulupolkunsa alussa, mutta on mielenkiintoista, etteivät taidot ja kiinnostus kulkeneet aina käsi kädessä. Osa oppilaista siis tarvinnee jatkossa tukea joko matematiikan taidoissa tai kiinnostuksen herättämisessä, osa molemmissa.

  • Mononen, R. (2019). Tracking individual differences in numeracy development – interplay between skills, motivation and well-being. Invited speaker in Brown Bag seminar, 5.11.2019, University of Oslo.

Abstract: Currently, there is little knowledge about the interplay of factors that contribute to numeracy development, especially in the early years of schooling. In order to address this gap, our research project iSeeNumbers focuses on tracing individual differences in children’s numeracy development from Grade 1 to Grade 3 (n = 265). More precisely, the focus is on the developmental interplay between skills (numeracy, language and executive functions), motivation (interest and competence perceptions) and well-being (school value and math anxiety) during the early school years. In this talk, project’s study design – with opportunities and challenges – and some preliminary results from the first time point (first grade) are presented.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 by iSeeNumbers